Microimmune Serum Diluent – 100mL

Catalog Number: MI2040

Microimmune Serum Diluent to suppliment the 100 mL supplied with Microimmune EIA kits

100 mL serum diluent.

Related Products

Microimmune Measles IgM Capture EIA – kit
Catalog Number: MeVM010-LU
Microimmune Mumps IgM Capture EIA – kit
Catalog Number: MuVM004-LU
Microimmune Rubella IgM Capture EIA – kit
Catalog Number: RuVM014-LU